فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی

مقاله بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان مدرسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان مدرسه

چكيده

اين تحقيق در شهرستان مرند انجام گرفته است در اين پژوهش 388 نفر از معلمان نمونه آماري را تشكيل مي دهند روش مطالعه در اين پژوهش تحقيق توصيفي از نوع علي ومقايسه اي مي باشد . ابراز اصلي پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است . براي جمع آوري داده ها به مدارس مراجعه گرديد ه پرسشنامه ها در اختيار معلمان قرار داده و نحوه تكميل كردن پرسشنامه ها وعلت تحقيق به آنان توضيح داده شد . براي آزمون فرضيه ها وتوصيف ها داده ها از روشهاي آماري آزمون x2,t (خي دو ) جداول فراواني، ميانگين ، انحراف معيار ، واريانس نمودارهاي ستوني وهيستوگرام استفاده گرديده است.

مقدمه :

مديرت يك از ابعاد زندگي اجتماعي است كه از آغاز زندگي اجتماعي به اشكال متعددي وجود داشته است از زماني كه انسانها زندگي گروهي را آغاز نمودند براي گريز از بي نظمي وتامين نيازها افرادي به عنوان سرگروه پيدا شدند. مي توان گفت سرگروه همان مدير است كه به اعضاي گروه نظم مي بخشد وكارهاي افراد را در جهت رسيدن به اهداف گروه رهبري مي كند كه از دير باز به صورت سنتي وجود داشته است.

با پيشرفت زندگي اجتماعي روابط اجتماعي پيچيده گرديد ومسائل و مشكلات جديدي پديدار شد كه متناسب با آن مديران كار آزموده وارد عمل شدند با آغاز انقلاب صنعتي علم مديريت به تدريج جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه صنعتي رشد و توسعه مي يافت و افراد براي بر عهده گرفتن مديريت ، به علم مختص آن مجهز مي شوند اين روند همچنان ادامه پيدا كرده و روز به روز فنون خاص مديريت جهت پيشبرد هر سازماني ابداع مي گردد تا آن سازمان هر چه بهتر و بيشتر بتواند اهداف خود را عملي سازد.

بدون شك مدير هر سازماني نقش كليدي آن را برعهده دارد به شرطي كه به فن مديريت مجهز باشد . به نظر مي رسد مجهز بودن به فن مديريت هر چند كه لازمه نقش مديريت است اما كافي نيست . مدير مي تواند اعضاي سازمان را در جهت نيل به اهداف سازمان رهبري كند، بين اعضاي گروه همكاري ايجاد كند ، كاركنان را درامور سازمان مشاركت دهد كه در بين اعضاي آن سازمان مقبوليت ومحبوبيت داشته باشد . براي رفع اين مشكل از سال 1381 در مدارس كشورطرح انتخاب مديران توسط معلمين آغاز شده است. به نظر مي رسد اين اقدام بتواند مقبوليت و محبوبيت مديران را بالا بوده و مدارس بتوانند هر چه بيشتر در جهت رسيدن به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند .

آزمودنيها يا شرکت كنندگان:

اين پژوهش به شيوه توصيفي واز نوع علي – مقايسه اي صورت گرفته است .

براي تعيين حجم نمونه ابتدا مدارسي كه داراي مديران انتخابي بودند مشخص شده سپس مدارسي كه از نظر اقتصادي واجتماعي مشابه با آنها بوده مشخص گرديد. سپس از بين معلمان آنها 400 نفر به صورت تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه در بين آنان تكميل گرديد . تعداد نممونه از طريق فرمول زير بدست آمده است.

بعد از تكيمل پرسشنامه ها 12 مورد به جهت خالي بودن و علامت زدن به بيش از يك خانه در جوابها حذف گرديده است . بنابر اين حجم نمونه در اين پژوهش 388 نفر بوده است .

جدول شماره (1) پراكندگي معلمان بر اساس دوره تحصيلي

دوره تحصيلي

فراواني

درصد فراواني

ابتدايي

راهنمايي

متوسطه

156

125

107

2/40

2/32

6/27

جمع

388

100

ابراز مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ مي باشد سئوالات بر اساس طيف كيلرت وچند جوابي تنظيم گرديده است پرسشنامه حاوي 26 سوال بوده وبي نام مي باشد در ابتداي پرسشنامه توضيحاتي جهت جلب پاسخگويان واهداف تحقيق آورده شده است.

پرسشنامه محقق ساخته است . در ساخت پرسشنامه از الگوي پيشنهادي درجهت خود سنجي مديران (سلطاني،1377) و مهارت انسان مديران واندازه گيري ميزان آن(سلطاني ،1377) وتمرين خود سنجي مديران (پرداختچي،1377) نيز استفاده شده است براي تعيين روائي ابزار اندازه گيري آن را در اختيار دو تن از صاحب نظران قرار داده وبراي تعيين روائي سازه ه اي نتايج پژوهش با نظريه هاي ارائه شده وساير تحقيقات مرتبط مقايسه گرديد ه است.

براي تعيين اعتبار وسيله اندازه گيري روشهاي متعددي وجود دارند . چون ابزار از چند ين مجموعه سوال تشكيل شده وسوال هم وزن نيستند وپرسشنامه ها بي نام هستند به همين علت از آلفاي كرانباخ استفاده شده است.

ابزار اندازه گيري متناسب با سئولهاي وفرضيه ها ي پژوهش و با توجه به معرفهاي متغيرها در تغريف عمليات تنظيم گرديده است.

شيوه اجرا

بعد از مشخص شدن مسئله پژوهش اهداف مطالعه مطابق مسئله وبا توجه به تحقيقات انجام يافته تعيين گرديد . بر اساس اهداف مطالعه وتحقيقات انجام شده نظريه هاي روانشناسي فرضيه هاي ارائه شده است تعاريف عملياتي متغيرهاي فرضيه ها در زير آمده است.

كارايي ميزان : در اين پژوهش كارايي مديران از طريق معرفهاي مشاركت معلمان در امور مدارس رضايت معلمان از مدير مدرسه شايستگي مديران از نظر معلمان وپيشرفت تحصيلي مدرسه سنجيده مي شود .

معرفهاي كارايي خود نيازمند معرفهاي درجه دوم هسند كه در زير آوزده مي شود .

مشاركت دادن معلمان در امور مدرسه :مشاركت معلمان از طريق معرفهاي پذيرش متقابل نظرات ، فرصت اظهار نظر در امور مدرسه همكاري وهمفكري معلمان مفيد بودن شوراي معلمان درحل مشكلات استفاده از نظرات معلمان درانجام وظايف شغلي و روابط انساني تقويت روحيه گروهي سنجيده مي شود.

رضايت معلمان از مدير مدرسه : رضايت معلمان از طريق معرفهاي خودداري ازتحميل نظرات به معلمان بدون تعصب قضاوت كردن در مقابل معلمان عدم استفاده از زور وتهديد توسط مدير با احترام برخورد كردن ايجاد محيط صميمي در مدرسه استفاده از تشويق وتحسين منطقي مهربان بودن با معلمان سنجيد مي شود.

شايستگي مديران از نظر معلمان : شايستگي مديران از طريق معرفهاي منظم بودن وبموقع حضور يافتن در سركار رسيدگي به نحوه تدريس معلمان آگاهي به اصول وفنون مديريت اهميت دادن به پيشرفت تحصيلي مدرسه وفراهم آوردن فرصت هاي ياديگري دوري از تحميل نظرات عدم استفاده از تهديد برقراري روابط انساني صحيح استفاده از تشويق در انجام ظايف شغلي معلمان همكاري و همفكري با معلمان استفاده از عقايد ونظرات معلمان تقويت روحيه گروهي در معلمان تامين امكانات مورد نياز معلمان در امر تدريس سنجيده مي شود.

پيشرفت تحصيلي مدرسه : پيشرفت تحصيلي از طريق در صد قبولي مدرسه در خرداد 1383 سنجيده شده است .

لازم به توضيح است كه مدارس ابتدايي با يكديگر مدارس راهنمايي با هم و مدارس متوسطه نيز باهم بطور جداگانه از لحاظ پيشرفت تحصيلي مقايسه خواهند شد.

نتايج

فرضيه هاي تحقيق با روشهاي آماري متناسب با متغير ها مورد آزمون قرار گرفت وميزان همبستگي متغيرها با يكديگر تعيين گرديد. در خلال آن متغيرهاي تعديل كنندعه در رابطه با طرح انتخاب مديران مورد بررسي قرار گرفت .

فرضيه ها ي تحقيق عبارتنداز:


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file60_1395947_6929.zip26.5k